Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Tham vấn ý kiến trong quá trình đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực: Lĩnh vực Môi trường
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung: Thủ tục: Tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Trình tự thực hiện
Bước 1. Nộp hồ sơ:
Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.
Bước 2. Có ý kiến bằng văn bản: 
UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.
b) Cách thức thực hiện: Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC - UBND xã phường thị trấn.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ.
- 01 văn bản xin ý kiến tham vấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.
- 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT. Quá thời hạn này, UBND cấp xã dược tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được xem nhất trí với chủ cơ sở.
- Trường hợp cần thiết, trước khi có văn bản trả lời, UBND cấp xã yêu cầu chủ dự án phối hợp tổ chức cuộc họp với những người đại diện cho UBMTTQ cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được UBND cấp xã triệu tập; Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp hội đồng; Chủ cơ sở có trách nhiệm đáp ứng theo nhu cầu.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Một (01) văn bản trả lời ý kiến tham vấn của UBND cấp xã theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT
.h) Phí, lệ phí: Không quy định
i) Tên các mẫu đơn:
k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
File đính kèm: Tải file