Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Công nhận "Gia đình Văn hoá"
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung:
           - Trình tự thực hiện:
           + Bước 1: Hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình Văn hóa với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;
          + Bước 2: Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng khu họp khu dân cư, bình bầu Gia đình Văn hóa;
          + Bước 3: Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Trưởng Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận “Gia đình Văn hóa” hàng năm;
        Căn cứ quyết định công nhận “Gia đình Văn hóa” hàng năm, Trưởng Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
         - Hồ sơ:
         a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
         + Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình Văn hóa” của hộ gia đình;
        + Biên bản họp bình xét của Tổ dân, phải có từ trên 50% số người trong tổ dự họp trở lên nhất trí đề nghị (bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Tổ quyết định).
          + Biên bản cuộc họp xét duyệt “Gia đình Văn hoá” của Ban vận động xây dựng đời sống văn hoá khu.
         b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
         - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
         - Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
         - Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình
         - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
         - Phí, lệ phí: Không thu
         - Kết quả thực hiện TTHC: Giấy công nhận “Gia đình Văn hóa”
        - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Thời gian xây dựng “Gia đình Văn hóa” là một (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm (cấp Giấy công nhận)
         Tiêu chuẩn Danh hiệu “Gia đình văn hoá”:
         Đảm bảo 03 nội dung sau:
         + Đảm bảo cuộc sống gia đình ấm no, ổn định, từng bước phát triển, làm giàu chính đáng.
         + Gia đình hoà thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tương trợ giúp đỡ ọi người trong cộng đồng.
        + Chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quy ước, các phong trào thi đua của địa phương.
         - Căn cứ pháp lý của TTHC:
        + Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
        + Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;
        + Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc ban hành Quy chế quy định chi tiết các nội dung, mục tiêu, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận đạt danh hiệu và giữ vững danh hiệu “Gia đình Văn hoá”, “Tổ nhân dân Văn hoá”, “Thôn, bản – Khu phố Văn hoá”, “Phường, xã Văn hoá”, “Đơn vị Văn hoá” trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
File đính kèm: Tải file