Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: Lĩnh vực dân tộc
Thời gian giải quyết: 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lệ phí:
Nội dung: - Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II và các giấy tờ có liên quan) đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các giấy tờ liên quan) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của xã) gửi Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh;
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của huyện, Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và các giấy tờ có liên quan khác), thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định
- Trình tự hồ sơ:
+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
+ Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
+ Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).
Thời hạn giải quyết: 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Dân tộc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp: theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. 
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh sách danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết định Số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
- Người có uy tín chết;
- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này);
- Người có uy tín vi phạm pháp luật;
- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. 

Biểu mẫu 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Tên thôn), ngày……… tháng………… năm………….
BIÊN BẢN HỌP LIÊN NGÀNH THÔN ĐỀ NGHỊ
ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN
Hôm nay, ngày……… tháng………. năm……….., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức) thôn……….. xã……….. tổ chức Hội nghị liên ngành thôn.
1. Thành phần
- Chủ trì: Ông (bà): ……………………………….Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):.............................................................................
- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh): ........................................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (ghi rõ họ, tên, chức danh): Mỗi đoàn thể cử 01 người tham gia.
- Đại diện các hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ, tên): số lượng tối thiểu 03 (ba) họ gia đình.
2. Nội dung
Rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôn năm……….
3. Kết quả
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, sau khi thảo luận, xem xét, cuộc họp đã thống nhất đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôn năm………. đối với:
Ông (bà):…………………………... năm sinh……………. dân tộc…………. với………………. số phiếu/tổng số phiếu…………….. =……….. % *
- Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):.......................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua và lập biên bản thành 2 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại thôn, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân xã. Biên bản thông qua và được……… % đại biểu dự họp tán thành. Cuộc họp kết thúc hồi……….. giờ………… phút cùng ngày./.
 
Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)
 
 Đại diện h dân 

(ký, ghi rõ họ tên)
Đi din các Đoàn thể

(ký, ghi rõ họ tên)
Đi din Chi ủy
 
(ký, ghi rõ họ tên)
       
 (*) Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia vào tổ kiểm phiếu để giám sát kết quả bỏ phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của Hội nghị liên ngành t
Biểu mẫu 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA, RÀ SOÁT ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN  TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM ......
Hôm nay, vào hồi………. giờ………… ngày………. tháng …………năm …………tại UBND xã ……………….huyện …………………………………………
1. Thành phần:
- Chủ trì: Ông (bà)………………………… …….. Chủ tịch (hoặc Phó CT) UBND xã
- Thư ký: Ông (bà)……………………… …………….. (ghi rõ họ, tên, chức danh);
- Đại diện Đảng ủy xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): ......................................................
- Đại diện Ủy ban MTTQ xã (ghi rõ họ, tên, chức danh):................................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): Mỗi đoàn thể cử 01 người tham gia.
2. Nội dung: Họp xem xét đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm …..
3. Kết quả:
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Biên bản họp liên ngành của thôn gửi UBND xã đề nghị xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm ….
Sau khi kiểm tra, xem xét đề nghị của……………. thôn, cuộc họp đã thống nhất đề nghị UBND huyện xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm…………….đối với các trường hợp sau:
- Ông (bà): ………………………….năm sinh………….. dân tộc………….. với………………  số phiếu/tổng số phiếu………………… = ……………….%. Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):   
- Ông (bà): ………………………….năm sinh………….. dân tộc………….. với………………  số phiếu/tổng số phiếu………………… = ……………….%. Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):   
Các thành viên tham dự họp đã thống nhất và lập biên bản thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại UBND xã, 01 bản gửi UBND huyện.
Biên bản thông qua và được……………….. % đại biểu dự họp tán thành. Cuộc họp kết thúc hồi …………..giờ…………. phút cùng ngày./.
Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đại diện các Đoàn thể xã 
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện UBMTTQ xã
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên)
File đính kèm: Tải file