Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung:

 

5.1

Thành phần hồ sơ

 

Đơn đề nghị đổi, cấp lại theo mẫu.

5.2

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.3

Lệ phí: Không

5.4

Thời gian xử lý công việc: :  05 làm việc kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự làm việc

Thời gian giải quyết

Trách nhiệm bộ phận liên quan

B1

- Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND phường để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND phường;

- Bộ phận một cửa UBND phường:

+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ;

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

½  ngày

BPMC

B3

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

4 ngày

Lãnh đạo UBND phường

B4

+ Trả kết quả giải quyết cho người dân tại nơi cư trú

½  ngày

BPMC

5.6

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).   

File đính kèm: Tải file