Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình
Lệ phí: Không
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý nộp giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo có xác nhận của trưởng thôn đến bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.
- Bước 3: Hộ gia đình đến nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.
*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ hộ (hoặc thành viên trong hộ được ủy quyền) có nhu cầu xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.
e) Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.
  f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo theo mẫu tại Phụ lục số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
 

Phụ lục số 1b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………………..
 
Họ và tên: ..................................................................................., Giới tính: □ Nam, □ Nữ
Số định danh cá nhân: ………………………………….…………………………………
Sinh ngày............. tháng .......... năm ............,       Dân tộc: ...........
Số CMTND: ................................................. Ngày cấp: ...../...../20...... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................
Là hộ nghèo □ hộ cận nghèo □ từ năm ………… đến năm ………
Thông tin các thành viên của hộ:
Số TT Họ và tên Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, con...)
Nghề nghiệp
01      
02      
03      
     
Lý do đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Xác nhận của trưởng thôn:
(Xác minh thông tin về hộ gia đình, đề xuất UBND xã/phường/thị trấn tiếp nhận, xử lý)
..........., ngày ...... tháng ...... năm 20....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn:
(Tiếp nhận, xử lý đề nghị)
TM. UBND xã/phường/thị trấn …....................
(Ký tên và đóng dấu)
 
 
File đính kèm: Tải file