Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

          Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND phường có nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cẩm Phả, Thường trực HĐND, UBND thành phố và UBMTTQ cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể Thành phố, luôn quán triệt và vận dụng sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đại hội Đảng bộ Thành phố Cẩm Phả lần thứ XXII làm cơ sở định hướng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Cẩm Bình đã luôn nâng cao ý thức và bằng quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thi đua, tích cực khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng bộ phường đã đề ra.