Tin nổi bật

Giới thiệu chung

          Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM BÌNH
          Địa chỉ: Số 147, tổ 5, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh
          Điện thoại: 02033.862.226
          Fax: 02033.862.226
          Địa chỉ thư điện tử công vụ: ubndcambinh.cp@quangninh.gov.vn
         Phường Cẩm Bình là một trong những phường nội thành của thành phố Cẩm Phả được thành lập theo Nghị định số 51/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính Phủ (trước năm 2001 là xã Cẩm Bình); với diện tích tự nhiên là 179,99ha phía Nam là bờ vịnh Bái Tử Long dài trên 1 km, phía Bắc, phía Tây và phía Đông giáp với các phường Cẩm Thành, Cẩm Tây và Cẩm Đông. Dân số có 8.813 khẩu/2.376 hộ sống và sinh hoạt ở 50 tổ dân nhân thuộc 8 khu dân cư. Đảng bộ phường có 415 đảng viên sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc; Các tổ chức Chính trị - xã hội của phường bao gồm Ủy ban MTTQ, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu Chiến Binh phường  và  Đoàn thanh niên. Ở mỗi khu phố đều có 01 ban công tác mặt trận, 01 chi đoàn thanh niên, 01 chi hội Phụ nữ, 01 chi hội Nông dân, 01 chi hội Cựu Chiến Binh hoạt động với số lượng thành viên, đoàn viên, hội viên  đông đảo, hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước và các quy định, quy ước của địa phương xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế và góp phần củng cố Chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
         Bộ máy cán bộ, công chức địa phương tinh gọn có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; Tác phong và lề lối làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc; đội ngũ cán bộ tổ dân khu phố thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn theo Đề án 25 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và của cấp trên giao.