Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

 
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM BÌNH
 
A. THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM BÌNH
          Địa chỉ: Số 147, tổ 5, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh
          Điện thoại: 02033.862.226
          Fax: 02033.862.226
          Địa chỉ trang tin điện tử: phuongcambinh.campha.gov.vn
          Địa chỉ thư điện tử công vụ: ubndcambinh.cp@quangninh.gov.vn
         Phường Cẩm Bình là một trong những phường nội thành của thành phố Cẩm Phả được thành lập theo Nghị định số 51/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính Phủ (trước năm 2001 là xã Cẩm Bình); với diện tích tự nhiên là 179,99 ha phía Nam là bờ vịnh Bái Tử Long dài trên 1 km, phía Bắc, phía Tây và phía Đông giáp với các phường Cẩm Thành, Cẩm Tây và Cẩm Đông. Dân số có 8.813 khẩu/2.376 hộ sống và sinh hoạt ở 50 tổ dân nhân thuộc 8 khu dân cư. Đảng bộ phường có 415 đảng viên sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc; Các tổ chức Chính trị - xã hội của phường bao gồm Ủy ban MTTQ, hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu Chiến Binh phường  và  Đoàn thanh niên. Ở mỗi khu phố đều có 01 ban công tác mặt trận, 01 chi đoàn thanh niên, 01 chi hội Phụ nữ, 01 chi hội Nông dân, 01 chi hội Cựu Chiến Binh hoạt động với số lượng thành viên, đoàn viên, hội viên  đông đảo, hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước và các quy định, quy ước của địa phương xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế và góp phần củng cố Chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
         Bộ máy cán bộ, công chức địa phương tinh gọn có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; Tác phong và lề lối làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc; đội ngũ cán bộ tổ dân khu phố thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn theo Đề án 25 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và của cấp trên giao.
 
B. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1) Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: ông Nguyễn Công Bằng
- Ngày sinh: 11/02/1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0333.862.240
- Email: nguyencongbang@quangninh.gov.vn
 

2) Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường: ông Vũ Đức Hồng
- Ngày sinh: 04/01/1971 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
- ĐTDĐ: 0904.018.389 
- Email: vuduchong.cp@quangninh.gov.vn
 

3) Phó Bí thư - Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: ông Lê Đình Chí

- Ngày sinh: 30/5/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản lý kinh tế; Đại học Tin học Quản lý
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động:
- Email: ledinhchi.cp@quangninh.gov.vn

4) Phó chủ tịch HĐND phường: Cao Thị Phương
- Ngày sinh: 07/11/1986
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ:
- Email:caothiphuong.cp@quangninh.gov.vn
5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Trần Xuân Trường
- Ngày sinh: 06/08/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0932.266.568
- Email: 

6) Phó Chủ tịch UBND phường:  Nguyễn Thị Nơ
- Ngày sinh : 18/02/1982
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Công tác xã hội
- Trình độ lý luận chính trị :  Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0988.148.248 
- Email: nguyenthino@quangninh.gov.vn
 
 
 
 

7) Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường: Hoàng Thị Thu

- Ngày sinh: 12/11/1978
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0846.965.988
- Email: hoangthithu.cp@quangninh.gov.vn

8) Phó CT Hội LH Phụ nữ phường - Văn phòng Đảng ủy: bà Phạm Thùy Trang
- Ngày sinh: 06/06/1995
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Trình độ lý luận chính trị:
- DTDĐ: 0354. 995.688
- Email: phamthuytrang.cp@quangninh.gov.vn

 9) Chủ tịch Hội Nông dân phường - Phó CT Ủy ban MTTQ phường: Trương Thị Thúy 

- Ngày sinh: 18/07/1978
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- DTDĐ: 0838.911.445
- Email: truongthithuy@quangninh.gov.vn
 
10) Phó CT Hội Nông dân phường: bà Mai Thị Son
 
- Ngày sinh: 22/12/1967
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- ĐTDĐ: 0393.186.766
- Email: maithison@quangninh.gov.vn
 
11) Chủ tịch Hội CCB phường: ông Đào Tuấn Biên
  - Ngày sinh: 20/10/1980
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ: 0936.833.564
- Email: daotuanbien@quangninh.gov.vn
 
12) PCT Hội CCB phường: Vũ Thị Kim Chung
- Ngày sinh:
- Dân tộc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- ĐTDĐ:
- Email:
  
13) Bí thư Đoàn Thanh niên phường: bà: Phạm Thị Huyền Trang
- Ngày sinh: 11/12/1993
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
- Trình độ lý luận chính trị:
- ĐTDĐ:
- Email: phamthihuyentrang.cp@quangninh.gov.vn
 
14) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  Đào Thị Tuyết
- Ngày sinh: 29/08/1978
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Đại học Quản trị tài chính
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904644388
- Email: daothituyet@quangninh.gov.vn
 
15) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  Tạ Thị Hiền
- Ngày sinh: 18/02/1982
- Dân tộc: Sán Dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
- Điện thoại di động: 0964.425.982 
- Email: tathithien@quangninh.gov.vn
 
16) Công chức Văn phòng - Thống kê:  Nguyễn Thị Vân
- Ngày sinh: 07/12/1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
                                      Thạc sĩ chính sách công
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904.322.286
- Email: nguyenthivan1.cp@quangninh.gov.vn
 
 
17) Công chức Văn phòng Thống kê: bà: Trương Thị Thắm
  - Ngày sinh: 27/7/1974
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
- ĐTDĐ: 0366.695.096
- Email: truongthitham.cp@quangninh.gov.vn
 
18) Công chức Văn hóa - Xã hội: bà Phạm Thu Trang
- Ngày sinh: 03/04/1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ:
- Email: phamthutrang.cp@quangninh.gov.vn
 
19) Công chức Tài chính – Kế toán: bà: Nguyễn Thị Kim Liên
 - Ngày sinh: 23/12/1986
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ: 0915.049.388
- Email: nguyenthikimlien2@quangninh.gov.vn
 
20) Công chức Tài chính – Kế toán: bà: Khuất Thị Hồng Hoa
- Ngày sinh: 03/05/1981
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị:
- ĐTDĐ:
- Email: khuatthihonghoa.cp@quangninh.gov.vn
 
21) Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường: ông Trần Văn Mười
  - Ngày sinh: 27/7/1972
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ:
- Email: tranvanmuoi@quangninh.gov.vn
 
22) Công chức địa chính – xây dựng - đô thị và môi trường: Trần Thu Hiền
- Ngày sinh: 20/12/1983
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán; Trung cấp Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    
- Điện thoại di động: 0904.628.282
- Email: tranthuhien.cp@quangninh.gov.vn
 
23) Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường: ông: Khổng Minh Chung
- Ngày sinh: 24/05/1992
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng - ĐH Giao thông vận tải
- Trình độ lý luận chính trị:
- DTDĐ: 0935.999.656
- Email: khongminhchung@quangninh.gov.vn
 
24) Phó BT Đoàn Thanh niên phường - Chủ tịch hội Chữ thập đỏ: Ông Đào Tuấn Linh
  - Ngày sinh: 20/07/1993
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị:
- DTDĐ: 0389.611.266
- Email: daotuanlinh@quangninh.gov.vn
 
25) Phụ trách Công tác truyền thanh:  Đinh Thị Phương Thảo
- Ngày sinh: 02/10/1998
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị:
- DTDĐ: 032.996.0077
- Email: dinhthiphuongthao@quangninh.gov.vn
 
 
C. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VỦA ĐƠN VỊ
            Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND phường có nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cẩm Phả, Thường trực HĐND, UBND thành phố và UBMTTQ cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể Thành phố, luôn quán triệt và vận dụng sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đại hội Đảng bộ Thành phố Cẩm Phả lần thứ XXII làm cơ sở định hướng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Cẩm Bình đã luôn nâng cao ý thức và bằng quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thi đua, tích cực khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng bộ phường đã đề ra.